Farnosť


Farnosť Veľké Kapušany leží vo Východoslovenskej nížine medzi riekami Uh, Latorica a Laborec. Farnosť sa teda nachádza v bráne Zemplína, v bráne Karpatskej kotliny o čom svedčí aj jej pomenovanie Copus (brána). Už v roku 1207, kráľ Ondrej II. spomína toto mestečko práve ako Copus (brána). Farský kostol je zasvätený sv. Šimonovi a Júda Tadeášovi. Kostol bol postavený v roku 1807, neskôr v 19. Storočí bol novozastrešený a upravený. Pred kostolom sa nachádza bronzová busta Lászlóa Mécsa, ktorý dlhé roky pôsobil ako kňaz vo farnosti.
farskykostol
farskykostol
Veškovce
Vo filiálke Veškovce sa farníci stretávajú na nedeľných svätých omšiach. Keďže obec nemá vlastný chrám, veriaci sa stretávajú v priestoroch kultúrneho domu, presnejšie v miestnosti 3 x 6m, ktorá je stenou oddelená od kultúrneho domu.
veskovce
V meste cirkev vlastní dve kaplnky, novšia v tesnej blízkosti fary je zasvätená Fatimskej Panne Márii, (bola postavená v r. 1994) a druhá, na Vojanskej ulici.

Kaplnka svätej Kláry
V roku 1996 do našej farnosti prišli pôsobiť sestry minoritky z Opavy. Vo farnosti pobudli len 10 rokov. Po ich odchode kláštor slúži ako domov dôchodcov, kaplnka, ktorú postavili súčasne s kláštorom slúži aj dnes pre pastoračné účely. Patrónkou kaplnky je svätá Klára. V kaplnke sa dva krát do týždňa slúži svätá omša v maďarskom jazyku.
farskykostol
farskykostol
farskykostol
farskykostol
Kňazi
Kloszner Ambrus (1816-1819)
Kovács Imre (1819-1827)
Tresch Ferenc (1827-1830)
Dudits Benedek (1830-1841)
Zavadszky József (1841-1853)
Hollósy Boldizsár (1853-1855)
Szepessy Miksa (1855-1870)
Noviczky János (1870-1872)
Kádas Ernő (1872-1878)
Dr. Madarassy Lipót (1878-1887)
Szepesi Géza (1887-1890)
Pólányi András (1890-1896)
Dr. Tóth Lőrinc (1896-1904)
Martoncsik László (1920-1930) = Mécs László
Stefancsik Konrád (1930-1933)
Lukovics Gellért (1933-1938)
Dr. Szabadka Medárd (1938-1942)
Majtényi Dezső (1942-1945)
Borbély A. Rudolf (1945-1966)
Kocska Antal (1966-1968)
Józsa J. László (1968-1972)
Majancsik Ferenc (1972-1978)
Mons. Dr. Gábor Bertalan (1981-1998)
Bartko Elek (1998-2008)
Pásztor Lorenzó (2008-2013)
Šuško Mihály (2013 – 2019)
Dr. Száraz János (2019-

Kapláni
Pavol Sčerba (1994-1995)
Marián Fencák (1995-1997)
Róbert Hajduk (1997-1998)
Ľuboš Lipka (1998-2000)
Daniel Mišenko (2000-2000)
Miroslav Marcin (2000-2005)
Rastislav Roba (2005-2009)
František Petro (2009-2013)
Martin Frena (2013-2015)
Martin Lučko (2015-2018)
Peter Schmotzer (2018-